Regulamin Transmisji sprzedażowych

Regulamin transmisji sprzedażowych prowadzonych przez DiO.com.pl Monika Dymowska-Lenart, poprzez portal Facebook.com

§1

Postanowienia wstępne

 1. Transmisje sprzedażowe, dostępne pod adresem internetowym www.facebook.com/dio.sklep, prowadzone są przez Monika Dymowska-Lenart prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DiO.com.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6441613568, REGON 273196939
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, korzystających z Transmisji sprzedażowych i określa zasady korzystania z Transmisji sprzedażowych oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Transmisji sprzedażowych.

 §2

Definicje:

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, w ramach Transmisji sprzedażowej, prowadzonej przez Sprzedawcę w czasie rzeczywistym, poprzez portal Facebook.com, której przedmiot sprzedaży nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DiO.com.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP6441613568, REGON 273196939
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów w ramach Transmisji sprzedażowej, prowadzonej przez Sprzedawcę w czasie rzeczywistym, poprzez portal Facebook.com
 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta zakupu w ramach Transmisji sprzedażowej, prowadzonej przez Sprzedawcę w czasie rzeczywistym, poprzez portal Facebook.com
 2. Transmisja sprzedażowa – sprzedaż prowadzona w czasie rzeczywistym przez Sprzedawcę, poprzez portal Facebook.com z konta zarządzanego przez Sprzedawcę: dio.sklep, w oparciu o połączenie sieci Internet
 3. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta przez Sprzedawcę z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Transmisji sprzedażowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin Transmisji sprzedażowej
 1. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Komentarza pod publikacją Transmisji sprzedażowej w portalu Facebook.com i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów, ze Sprzedawcą.
 2. Produkt – prezentowana w trakcie trwania Transmisji sprzedażowej, rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Transmisji sprzedażowej

 

§3

 

Kontakt z dio.com.pl

 1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 3 lokal 24
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: live@kupujtanio.online
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 797 965 868
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 35 1050 1360 1000 0097 3310 7875
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych

§4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Transmisji sprzedażowej, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Explorer i in,
 2. aktywne konto na portalu Facebook.com,

 §5

 

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia podczas Transmisji sprzedażowej spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością prowadzonych transmisji w portalu Facebook.com z infrastrukturą techniczną Klienta
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty prezentowane podczas Transmisji sprzedażowej, możliwe jest poprzez wpisanie w polu „Komentarz” niezbędnych informacji – tj, nazwa, ilość zamawianych Produktów oraz jeśli tego wymaga charakter Produktu: kolor, kształt lub inne niezbędne cechy
 3. Ceny podane podczas transmisji sprzedażowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany podczas transmisji oraz podczas pisemnego podsumowania zamówienia .

§6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do na swoje konto w portalu Facebook.com dołączyć do Transmisji sprzedażowej prowadzonej przez Dio.com.pl pod linkiem podanym w 1 niniejszego Regulaminu
 1. wybrać Produkt prezentowany przez Sprzedawcę podczas Transmisji sprzedażowej, a następnie kliknąć w miejscu „Komentarz” wpisując wymagane dane zgodnie pkt. 2 5 niniejszego Regulaminu
 2. opłacić zamówienie w określonym terminie na rachunek Sprzedawcy podany w pkt. 5 § 3

 §7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z oferowanej metody dostawy zamówionego Produktu:
  • przesyłka kurierska InPost
  • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym "Kupuj Tanio", pod adresem §3 pkt.1
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatność gotówką podczas odbioru zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania potwierdzenia całości zamówienia - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, a Umowa zostaje uznana za nieważną
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę, w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, w przypadku opóźnień wynikłych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Klient zostanie o nich powiadomiony pisemnie poprzez portal Facebook.com lub adres e-mail Kupującego, o ile taki został przez niego podany
 5. W przypadku odbioru osobistego zamówienia w sklepie, odbiór ten jest możliwy po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania towaru co zostaje potwierdzone na dane, podane przez Klienta (kontakt poprzez Facebook.com, e-mail, numer telefonu, inne) i następuje w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia
 6. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, o wszelkich zmianach czasu realizacji zamówienia Klient będzie informowany na bieżąco.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§8

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (live@kupujtanio.online) - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, do czasu dostarczenia Produktu do Sprzedawcy
  7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 2. Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, chcące dokonać zwrotu zakupionego towaru na Fakturę VAT, a równocześnie gdy zakup ten jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, są wyłączone z możliwości dokonania takiego zwrotu

§9

 

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w niniejszym Regulaminie

§10


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Transmisji sprzedażowych jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Transmisji sprzedażowych zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Transmisji mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Transmisji sprzedażowej ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§12

 

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez DiO.com.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl